- У відкритому судовому засіданні мають право бути присутніми будь-які особи. Учасники судового процесу, інші особи, присутні у залі судового засідання, представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, установлених законом. Трансляція судового засідання здійснюється з дозволу суду. Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, а також трансляція судового засідання повинні здійснюватися без створення перешкод у веденні засідання та здійсненні учасниками судового процесу їхніх процесуальних прав: частина 3, статті 11. Закону України «Про судоустрії і статус суддів» -

понеділок, 12 червня 2017 р.

Фізична особа... Чому для громадянина України - це образа?

Генеральна асамблея членів ООН в 1977 році дала визначення 
поняття "фізична особа - особа, яка не є громадянином". 
Визначення фізична особа дано в Приватному міжнародному праві 
гл.6 п.1 "Фізична особа - це мігрант", 
тобто особа, яка не має правового зв'язку з цією державою, 
тому не є її власником!

1.Суб'єктами Конституції України визначено людину і громадянина, які належать, відповідно, до Українського народу і національних меншин. 
2. ВЛАСНИКАМИ ДЕРЖАВИ Є УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД (ТОБТО НЕ ГРОМАДЯНИ ВСІХ НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ , - НЕ МІГРАНТИ) 
3.Будь-які питання у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів належать безпосередньо до компетенції Державної міграційної служби України (згідно з Положенням про Державну міграційну службу України , затвердженим Указом Президента України від 06.04.2011 № 405/2011) 
4.Як відомо, Конституція Україна визнана однією з кращих у світі, в тому числі й тому, що до неї введений правовий суб'єкт – ЛЮДИНА, а конституційною нормою є Український народ як ВЛАСНИК Національного багатстства!
В результаті маємо: є Конституція України - Основний Закон, суб'єктом права якого є людина (корінний народ) і громадяни (національні меншини при корінному народі), і є Цивільний кодекс України (дзеркальна копія з Римського права - рабського права), суб'єктами якого є фізичні та юридичні особи...
5. Конституцію (країни) України прийнятою від імені Українського народу - громадянами України всіх національностей – колишніми гражданами (не громадянами України) СРСР, паспорти яких містили в собі запис – УКРАЇНЕЦЬ. Підпис під таким записом в паспорті СРСР – це відповідальність УКРАЇНЦЯ перед власною совістю, це самовизначення УКРАЇНЦІВ, це самоідентифікація УКРАЇНЦІВ за їх власним волевиявленням. Конституцію (країни) України прийнято на основі здійснення Українським народом права на самовизначення за правовим статусом УКРАЇНЦЯ, на відміну від правового статусу громадянина України будь-якої національності.
6. Рішенням Конституційного Суду України (справа № 1-5/2005) визнаються реалії, що статус всіх фізичних осіб перебуває за межами Конституції України, тобто права і свободи людини і громадянина гарантовані Конституцією, на фізичних осіб не поширюються.
7.Згідно ст.ст. 3, 16, 54 Конституції України держава має обов’язки перед людиною, а не навпаки, що закріплює суверенний кредиторський статус прав вимоги людини до держави, а відповідно і до усіх державних структур і їх службовців, які усі є боржниками людини (не фізичної особи ). 
8. 27.04.2007 року приймається Закон України № 997-V, яким визнається таким, що втратив силу Закон України «Про власність», тобто фізичні особи не є власниками держави - а тільки слугами президента та його ватажків (згідно свого голосування). 
9.01.07.2010 року виходить Закон України «Про державну реєстраціїю актів цивільного стану».
Прикінцеві положення цього Закону визначають, що втратив чинність Закон України «Про реєстрацію актів громадянського стану». Були громадяни, а стали цивільники.
Ст.1 п.2 цього Закону визначає сферу його застосування «Дія цього Закону не поширюється на порядок проведення реєстрації громадянства України». Тобто автоматично всі громадяни України перетворились на мігрантів. Мігрант має право захисту у суді за гроші, де завжди виграє їх кількість. 
10.Тому логічним є сьогодні така інституція як Департамент паспортної роботи та громадянства http://dmsu.gov.ua/…/590-departament-pasportnoi-roboty-ta-h… 
11. Ось тут є перелік Наказ ДМС України No. 48 "Про затвердження інформаційних і технологічних карток надання адміністративних послуг ДМС"
Набуття громадянства України з процедурою Оформлення та видача довідки про реєстрацію особи громадянином Україниhttp://dmsu.gov.ua/…/867-vydacha-dovidky-pro-reiestratsiiu-… 
Власність фізичних осіб тепер належить державі. Єдиний спосіб його повернути-набути громадянство.
«Єдина країна в світі, де не викладається в університетах історія цієї країни, де історія вважалась чимось забороненим і ворожим, - це Україна. Другої такої країни на земній кулі нема» (Олександр Довженко).
 І це при тому, коли навіть жорстко контрольована західна наука офіційно визнає, що розселення народів і витоки сучасної цивілізації , відбувалися з території України. Ще у 1935 році один англійський лорд говорив про Україну, як про «проблему всієї Європи». І Олександр Довженко, і англійський лорд, зафіксували для сучасників особливий статус України, невластивий для інших країн світу. І цього не можна пояснити лише тим, що в Україні знаходиться географічний центр Європи. Відповідь лежить виключно у площині світової геополітики. Знаний західний геополітик Гарольд Маккіндер розробив відому концепцію про «Серце Землі». Згідно неї той, хто володіє Східною Європою (читай - Україною), володіє «Серцем Землі». Той, хто володіє «Серцем Землі», той володіє «Світовим островом» (Євразією). Той, хто володіє «Світовим островом», той володіє світом.
Саме ці три останні слова проливають світло на трагічну і славну долю України. Та лише одиниці звертають увагу на цей аспект проблеми, не маючи змоги обгрунтувати його конкретними фактами. Бо всі письмові та матеріальні артефакти надійно сховані в самих потаємних структурах . Являючись на протязі тисячоліть епіцентром світової геополітики, країна і держава Україна до сьогодні не має ні державних структур, ні статусу світового геополітичного гравця. Потужні світові сили до сьогодні насильно утримують Україну у статусі виключно об’єкта світової геополітики. 
Це тільки невелика частка інформації .
А Самовизначення - особиста справа кожного!...
======================================
P.S.
Я є Жива людина - жінка з власним ім’ям Олександра по батькові Григорівна. Персональні дані Живої Людини з ім’ям © Олександри належать до Українського народу Руси-України (Самостійної Української держави – України) з моменту народження 1958.01.19. Мої родові метричні дані належать моєму Роду, а сам родовід володіє власністю безперервно.
Всі документи, що виражають ім'я прізвище і по батькові є вторинними від оригіналу – живонародженого Божественного єства з Ім’ям © Олександра, згідно права даного Богом - Жива людина, народжена матір’ю від батька має титул Чоловік/ Жінка: Битіє 1:26 ,2: 15-17. та обліковуються в Родових Книгах. 
Пріоритет природного права/common law. Застосування публічного права до персональних даних, вказаних вище мною заборонено. 
Письмового договору про визнання ролі публічного запису як ФІЗИЧНА ОСОБА в банківських реєстрах мною не підписано. Договір про таке приєднання та визнання електронних документів розриваю.
========
Розділ ІІ Конституції України декларує права, свободи та обов’язки людини і громадянина. На відміну від прав людини, права громадянина, як і його обов’язки, знаходяться у площині його стосунків із державою. У цій статті ми перелічимо права громадян України, гарантовані Конституцією. Зауважимо при цьому, що багато в чому Конституція України не виконується, і це стосується як прав громадян, так і прав людини.
Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.
Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами.
Стаття 32. Кожний громадянин має право знайомитися в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, установах і організаціях з відомостями про себе, які не є державною або іншою захищеною законом таємницею.
Стаття 33. Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну.
Стаття 36. Громадяни України мають право на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, за винятком обмежень, встановлених законом в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей.
Політичні партії в Україні сприяють формуванню і вираженню політичної волі громадян, беруть участь у виборах. Членами політичних партій можуть бути лише громадяни України. Обмеження щодо членства у політичних партіях встановлюються виключно цією Конституцією і законами України.
Громадяни мають право на участь у професійних спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів. Професійні спілки є громадськими організаціями, що об’єднують громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної діяльності. Професійні спілки утворюються без попереднього дозволу на основі вільного вибору їх членів. Усі професійні спілки мають рівні права. Обмеження щодо членства у професійних спілках встановлюються виключно цією Конституцією і законами України.
Стаття 38. Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
Громадяни користуються рівним правом доступу до державної служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування.
Стаття 39. Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування.
Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку – з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей.
Стаття 41. Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об’єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону.
Стаття 43. Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення.
Стаття 46. Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.
Це право гарантується загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення; створенням мережі державних, комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними.
Стаття 47. Громадянам, які потребують соціального захисту, житло надається державою та органами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну для них плату відповідно до закону.
Стаття 53. Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі.
Громадянам, які належать до національних меншин, відповідно до закону гарантується право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах або через національні культурні товариства.
Стаття 54. Громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв’язку з різними видами інтелектуальної діяльності.
Кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може використовувати або поширювати їх без його згоди, за винятками, встановленими законом.
==============================================
Основні терміни та юридичні назви використані в цій інформації:
1) Самостійна українська держава – Україна, - це унітарна національна держава українського народу, яку було створено 24 серпня 1991 року АКТом проголошення незалежності України та Результатами Всеукраїнського референдуму українського народу 1 грудня 1991 року.
/ У підтвердження - Постанова Верховної Ради України від 11 жовтня № 1661-ХІІ «про форму бюлетеня для голосування на всеукраїнському референдумі» та фотокопії оригіналів: 1)АКТу проголошення незалежності України та створення самостійної 
української держави - У К Р А Ї Н И і 2)БЮЛЕТЕНЯ для голосування на всеукраїнському референдумі /;
2) Самостійна українська держава – Україна є повною юридичною назвою унітарної національної держави українського народу, яка не підлягає скороченню за обставин що остання була безпосереднім об’єктом волевиявлення українського народу на Всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року. 
/ У підтвердження - Постанова Верховної Ради України від 11 жовтня № 1661-ХІІ «про форму бюлетеня для голосування на всеукраїнському референдумі» та фотокопії оригіналів: 1)АКТа проголошення незалежності України та створення самостійної 
української держави - У К Р А Ї Н И і 2)БЮЛЕТЕНЯ для голосування на Всеукраїнському референдумі /;
--- 
3) Український народ це етнічні українці які до 1 грудня 1991 року в складі Союзу Радянських Соціалістичних Республік спільно проживали на державній території Української Радянської Соціалістичної Республіки, будучи її єдиним народом засновником з правами визнаної тільки його національної державності та тільки його українською державною мовою.
/ У підтвердження - Положення Розділу 1 та Розділу 2 Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року № 55-ХІІ, проголошену Верховною Радою Української РСР/;
4) Первинний державний суб»єкт Самостійної української держави – України, - це територіальна громада українського народу села, селища, міста в районі, міста обласного значення та району у місті обласного центру Самостійної української держави – України, яка 1 грудня 1991 року безпосередньо прийняла участь у Всеукраїнському референдумі українського народу Української Радянської Соціалістич-ної Республіки, з підтримання АКТа проголошення незалежності в частині створення Самостійної української держави - України;
5) Територіальна громада українського народу – це група етнічних українців, які до 24 серпня 1991 року спільно проживали в межах неподільних самостійних адміністративних територій з назвами сіл, селищ, міст у районах, міст обласного значення та у районах міст обласних центрів з районним поділенням Української Радянської Соціалістичної Республіки, та після 24 серпня 1991 року згідно Результатів Всеукраїнського референдуму українського народу 1 грудня 1991 року, в частині створення Самостійної української держави – України, керуючись своєю національною державністю, у межах своїх адміністративних територіальних одиниць вийшли з Української РСР, припинивши останнім її державну територію, та у межах своїх адміністративних одиниць увійшли до щойно створеної Самостійної української держави – України, утворивши останнім державну територію Самостійної української держави – України.
6) Конституційний суб»єкт первинного державного права Самостійної української держави –України - це Ураїнський народ Самостійної української держави – України, з правами національної державності встановленими положеннями Розділу 1 та Розділу 2 Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року № 55, та конституційними правами встановленими ст.13 та ст.17 Конституції України від 28 червня 1996 року, та ст. 324 «Право власності Українського народу» Цивільного кодексу України, територіальні громади українського народу якого за Результатами Всеукраїнського референдуму українського народу 1 грудня 1991 року своїми неподільними самостійними адміністративними територіями сіл, селищ, міст в районі, міст обласного значення та районів у містах обласних центрів, утворили ДЕРЖАВНУ ТЕРИТОРІЮ Самостійної української держави – України та її ДЕРЖАВНІ КОРДОНИ;
7) Конституційний суб»єкт первинної державної влади, – це територіальна громада Ураїнського народу села, селища, міста в районі, міста обласного значення та району міста обласного центру Самостійної української держави –України, з правами національної державності встановленими положеннями Розділу 1 та Розділу 2 Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року № 55, та конституційними правами встановленими положеннями ст.13 та ст.17 Конституції України від 28 червня 1996 року, та ст. 324 «Право власності Українського народу» Цивільного кодексу України, яка за Результатами Всеукраїнського референдуму українського народу 1 грудня 1991 року, увійшов до СКЛАДУ Самостійної української держави – України, припинивши останнім Українську Радянську Соціалістичну Республіку та її проголошення 24 серпня 1991 року «Незалежною демократичною державою – України» «громадян України всіх національностей СРСР та Української РСР»;
8) Самостійна адміністративно - територіальна одиниця, - це неподільна самостійна адміністративна територія села, селища, міста в районі, міста обласного значення та району міста обласного центру з районним поділенням Самостійної української держави – України, створена Указом Президії Верховної Ради Української РСР до 24 серпня 1991 року або Постановою Верховної Ради України до 28 червня 1996 року, у адміністративних межах якої існує відповідна територіальна громада українського народу;
9) Загальні збори жителів (виборців) територіальної громади українського народу – це зібрання всіх або частини жителів територіальної громади українського народу які спільно проживають у межах однієї неподільної самостійної адміністративної території села, селища, міста в районі, міста обласного значення, та району міста обласного центру з районним поділенням Самостійної української держави – України;
10) Місцевий референдум – це форма спільного ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ громадян Самостійної української держави – України українського та неукраїнського народу з питань місцевого САМОВРЯДУВАННЯ, які компактно спільно проживають після 1 грудня 1991 року у межах однієї неподільної самостійної адміністративної території села , селища, міста в районі, міста обласного значення та району міста обласного центру Самостійної української держави –України;
11) Безпосереднє місцеве державне управління - це ФОРМА прямого – безносеред-нього УПРАВЛІННЯ жителів територіальної громади українського народу в умовах дії Договору про Європейську асоціацію та положень Європейської хартії «про місцеве самоврядування» з конституційними правами, встановленими ст.5, ст.13, ст.17, ч.1 ст.143 Конституції України та цивільними правами, встановленими ст. 324 «Право власності Українського народу», cт. 318 "Суб"єкти права власності" та другої частини ст.1 та ст.2 «Учасники цивільних відносин», ст.327 «Право комунальної власності» Цивільного кодексу України, у межах своєї адміністративної території села, селища, міста в районі, міста обласного значення, та районі міста обласного центру з районним поділенням Самостійної української держави – України, встановлена її Статутом.
НЕ ВІДЧУВАЮ РАДОСТІ ВІД СВЯТКУВАННЯ В КИЄВІ 11.06.20117р
Війна, яка має місце на території Самостійної Української Держави - України уже третій рік, корупція, торгівля «на крові» Українців очолена першими особами влади Незалежної демократичної держави - України, так звані їх «реформи», що несуть смерть та знищення Українського народу, що вже визнане світовою спільнотою як Голодомор та Геноцид українців та продовжується за нинішньої влади в Україні - це зменшення українців за період з 1932 по 2016 р.р. становить з 81 млн. до 33 млн. Українців ( 78% від загальної кількості населення в Україні), потрібно розглядати, як Геноцид українців в 21 столітті, що є ознаками злочину передбаченого положеннями п. c) ст. 6 «Геноцид», ст. 7 «Преступления против человечности» Римського статуту міжнародного кримінального суду. ...

Фейсбук, Oleksandra Romanchak

6 коментарів:

 1. Спасибі за розміщення цієї інформацї. Приємно, що є однодумці ... спільними зусиллями вірю, що посіємо зерно правди, яке зійде рясно.

  ВідповістиВидалити
 2. Все так сложно и так закручено, прямо зрада вокруг одна да и только..

  ВідповістиВидалити
 3. Письмового договору про визнання ролі публічного запису як ФІЗИЧНА ОСОБА в банківських реєстрах мною не підписано. Договір про таке приєднання та визнання електронних документів розриваю.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Не тільки зрада, а повна зрада всіх хто був та є у владі з 05.12.1991 року і по цей день ... до тих пір поки Український народ не отямиться та візьме повне (пряме) управління владою в Самостійній Українській Державі - Україні

   Видалити
 4. У вас тут помилка в тексті, прямо з самого початку: "ВЛАСНИКАМИ ДЕРЖАВИ Є УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД (ТОБТО НЕ ГРОМАДЯНИ ВСІХ НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ , - НЕ МІГРАНТИ)" - помітили помилку? Треба прибрате "не" перед словом "Громадяни".

  ВідповістиВидалити

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -