- У відкритому судовому засіданні мають право бути присутніми будь-які особи. Учасники судового процесу, інші особи, присутні у залі судового засідання, представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, установлених законом. Трансляція судового засідання здійснюється з дозволу суду. Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, а також трансляція судового засідання повинні здійснюватися без створення перешкод у веденні засідання та здійсненні учасниками судового процесу їхніх процесуальних прав: частина 3, статті 11. Закону України «Про судоустрії і статус суддів» -

четвер, 1 лютого 2018 р.

Заява щодо ненадання згоди на обробку персональних даних до центру оцінювання якості освіти

Заява щодо ненадання згоди на обробку персональних даних до центру оцінювання якості освіти

Директору Українського центру
оцінювання якості освіти
КАРАНДІЮ В.А
М. Київ, вул. Вінниченка 5


учня  11-__ класу

______   школи № ___ м._____

____________________________
прож.тел. ________________________


        З А Я В А
Шановний Вадим Анатолійович!

Я, _________________________________________

учень 11-__ кл. ______ школи ______
паспорт __________________ виданий «___» ___________ 201__ р.,
                                                                прож.
                                                                тел.

                 З А Я В А

Я, ________________________________________________________________, стосовно надання мною згоди на обробку персональних даних, керуючись:
Ст. 23 ЗУ «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 1.06.2010, що визначає повноваження Уповноваженого ВРУ з прав людини у сфері захисту персональних даних, зокрема, п. 4, ст. 23, що надає право Уповноваженому «затверджувати нормативно-правові акти у сфері захисту персональних даних у випадках, передбачених цим Законом»; п. 6, ст. 23 що визначає його право «надавати рекомендації щодо практичного застосування законодавства про захист персональних даних, роз’яснювати права і обов’язки відповідних осіб за зверненням суб’єктів персональних даних, володільців або розпорядників персональних даних, структурних підрозділів або відповідальних осіб з організації роботи із захисту персональних даних, інших осіб»;
Листом Уповноваженого ВРУ з прав людини  В.В.Лутковської від 03.03.2014  № 2/9-227067.14-1/НД-129, де  роз’яснюється, що ст. 11 «Закону про захист персональних даних»  визначений перелік підстав для обробки персональних даних, однією з яких є згода суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних;
«Роз'ясненням до Типового порядку обробки персональних даних» від 08.01.2014, наданим Уповноваженим Верховної Ради з прав людини: «Згода суб'єкта персональних даних - добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій чи електронній формі. Під інформованою згодою на обробку персональних даних варто розуміти добровільне, компетентне прийняття особою рішення про обробку її персональних даних, яке ґрунтується на одержанні нею повної, об'єктивної і всебічної інформації стосовно майбутньої обробки персональних даних», зокрема
п.15 «Роз'яснень до Типового порядку обробки персональних даних», де виписані особливі «Окремі питання, на які слід звернути увагу володільців при здійсненні обробки персональних даних на підставі згоди особи» а саме: «15. Також не можна обумовлювати реалізацію законодавчо встановлених прав наданням особою згоди на обробку її персональних даних»;
а також прописами:
Міжнародної Конвенції 108 «Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних», ратифікованою Україною 06.07.2010;
ст. 19 Конституції України: “ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що перед-бачені Конституцією та законами України”,
ст. 32 Конституції України: «Не допускається збір, зберігання, використання та розповсюдження конфіденційної інформації про особистість без її згоди, крім випадків, визначених Законом лише в інтересах національної безпеки, економічних благ та прав людини.
ст. 11 Закону України «Про інформацію»: «Забороняється збирання відомостей про особистість без її попередньої згоди, за виключенням випадків, передбачених законом».
абз. 5 п. 2 ст 8 Закону України № 2297-VІ від 01.06.2010 «Про захист персональних даних»: «Особа має право «пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом»
            п. 6 ст.6 Закону України № 2297-VІ від 01.06.2010 «Про захист персональних даних»: «Не допускається обробка даних про фізичну особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини»;
з огляду на фундаментальний принцип добровільності такої згоди, особливо підкреслений у щорічній Доповіді 2014 Уповноваженого з прав людини  В.Лутковської,
підкреслюю законодавчо закріплену можливість обробки персональних даних відповідальними особами як за згодою особи, так і в рамках законодавства без такої згоди.

Заявляю про ненадання мною згоди на обробку моїх персональних даних.
З метою виконання Ваших функціональних повноважень в рамках чинного законодавства України обов’язковість моєї згоди законодавством не передбачена.
Для виконання Вами своїх прямих функціональних обов’язків мною надані усі необхідні дані.

Ненадання мною згоди на обробку персональних даних вмотивовано відсутністю цифрового суверенітету нашої держави, неможливістю належним чином захистити дані в електронному вигляді від хакерських атак, електронної зброї інших держав, можливого впливу електромагнітного випромінювання, зловмисного оперування особами, що мають відповідний доступ, елементарного відключення електроенергії, невідпрацьованістю системи, тощо.
Мої персональні дані є моєю немайновою власністю, якою я володію, користуюсь і вільно розпоряджаюсь. Передача прав на свою власність іншим особам у формі підписаної згоди на обробку персональних даних є відчуженням  власності, фактичною втратою права володіти, користуватись та розпоряджатись усіма моїми персональними даними як зараз, так і в майбутньому, на що я своєї згоди не даю.

Невиконання Вами вимог законодавства є порушенням Конституції України, Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та законодавства України.
Залишаю за собою право за захистом порушених прав звернутися до Уповноваженого ВРУ з прав людини для проведення перевірки та відповідного реагування в рамках Адміністративного кодексу України.
         З повагою,


                                                        підпис
                                                                  ПІБ

         дата


Немає коментарів:

Дописати коментар

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -